Voor de voorzitter

voorzittersoverleg
Eén keer per jaar komen de voorzitters bij elkaar tijdens het voorzittersoverleg. Op dit overleg wordt decharge gegeven en vindt besluitvorming plaats. Deelnemers zijn de voorzitters van de afdelingen en de leden van het algemeen bestuur van JongNL Limburg. De naam voorzittersoverleg is bewust gekozen. Op basis van taken die de afdelingen hebben en de taken van JongNL Limburg is bij het voorzittersoverleg sprake van een constructief overleg. In het voorzittersoverleg heeft elke bij JongNL Limburg aangesloten afdeling één stem. In de plaatselijke afdeling heeft de voorzitter een betekenisvolle rol als het gaat om het communiceren met leden, leiding, ouders, gemeente en zo meer. In sommige afdelingen heeft iemand die geen voorzitter is die betekenisvolle rol. Op dat moment geeft de afdeling mandaat aan die persoon, namens de afdeling in het voorzittersoverleg besluiten te nemen.

Het voorzittersoverleg besluit voorgestelde zaken op basis van consensus of als dat nodig of gewenst is met gewone meerderheid van stemmen. Stemming over personen zal schriftelijk gebeuren. Elke afdeling, vertegenwoordigd door de voorzitter of vertegenwoordigd door gemandateerd persoon, brengt één stem uit. Bij staking van stemmen over personen, zal een tweede stemming plaatsvinden in de eerstvolgende vergadering. Het voorstel kan dan aangepast worden en opnieuw ingebracht worden als agendapunt. Als de stemmen dan weer staken krijgt het voorstel geen meerderheid en is het voorstel niet aangenomen. Over personen wordt tijdens het voorzittersoverleg schriftelijk gestemd ook als er maar één kandidaat is.

Voor het nemen van besluiten in het voorzittersoverleg dient tenminste de helft plus één van de bij JongNL Limburg aangesloten afdelingen aanwezig te zijn. Voor de situatie in 2016 zouden dat 22 afdelingen zijn (43:2+1 = 22,5).  Mocht het aantal aanwezige afdelingen onvoldoende zijn voor het nemen van besluiten dan worden afdelingen gevraagd per mail te stemmen op basis van concrete voorstellen.

Raadpleeg de agenda voor de datum van het eerstvolgende voorzittersoverleg.

besturendag
Naast het voorzittersoverleg is er een besturendag of besturenavonden. JongNL Limburg vindt het belangrijk dat de vrijwilligers, in welke functie dan ook binnen een afdeling, district of provincie, steeds blijven groeien. Voor vrijwilligers, die wekelijks groepdraaien, is er een uitgebreid aanbod aan workshops en cursussen, met als doel kennis delen en opdoen, ervaringen uitwisselen, het verbreden van het blikveld en het helpen bij het aanbieden van activiteiten aan groepen. Vooral het van elkaar leren en het uitwisselen van ervaringen is interessant en motiverend voor vrijwilligers.

Het draaiende houden van een JongNL-afdeling, district of provincie is in veel gevallen een grote verantwoordelijkheid. Het is af en toe Net Werken. Netwerken, besturen, organiseren, vergaderen, plannen, financieel beleid, vrijwilligersmanagement en nog veel meer. Zaken die steeds meer van bestuurders vragen. Voor bestuurders binnen JongNL is er geen specifiek aanbod voor workshops en cursussen. Zij hebben, buiten de districtsvergaderingen, geen platform om kennis te delen en op te doen. De besturendag van JongNL Limburg wil dat platform bieden. Een dag met workshops gericht op de (steeds zwaarder wordende) taken van bestuurders binnen JongNL, interessante lezingen en ruime aandacht voor het uitwisselen van ervaringen. De besturendag vindt één keer per jaar plaats.

Doel van de besturendag is meer kennis en ervaring te verspreiden onder jonge bestuurders en daarmee de bestuurskracht in de afdelingen te verhogen. Doel is tevens jonge bestuurders (leiding met bestuursambitie) te interesseren voor het algemeen belang van JongNL. De besturendag moet eenzelfde status krijgen als bijvoorbeeld de introductiecursus. Voor een nieuw bestuurslid zou het een must moeten zijn actief aan de besturendag deel te nemen. De besturendag is ook beleidsvoorbereidend. Onderwerpen die er thuis horen zijn onder andere:

 • subsidies
 • omgaan met politiek
 • verzekeringen
 • omgaan met contracten
 • VOG
 • de veranderende vrijwilliger
 • verantwoordelijkheden vrijwilliger
 • omgaan met conflicten
 • efficiënt financieel beleid
 • de handige secretaris
 • invloed op de gemeenteraad
 • omgaan met protocollen

Raadpleeg de agenda voor de datum van de eerstvolgende besturendag.