pinterest twitter facebook socialmedia vertrouwenspersoon

ANBI

Stichting JongNL Limburg is sinds 1 januari 2009 aangemerkt als ANBI (algemeen nut beogende instelling). Hieronder de informatie die op basis van de Uitvoeringsregeling Algemene Wet Rijksbelastingen 1994 gepubliceerd dient te worden. Zijn er naar aanleiding hiervan vragen, neem dan gerust contact op met het bureau in Melick.

Weergave van de officiële naam en publiek bekende naam;

officiële naam:  Stichting Jong Nederland Limburg
publiek bekende naam:  JongNL Limburg

KVK en/of RSIN nummer.
KvK-nummer:  41066157
RSIN-nummer:  8026 04 821

Post- of bezoekadres, dan wel het telefoonnummer, dan wel het e-mailadres van de instelling;

Marijkelaan 11a, 6074 AP  Melick
0475 520020, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., jongnl.nl

Doelstelling volgens de statuten en andere interne regelgeving;

Volgens de statuten:
1. De stichting heeft ten doel: Vanuit de provincie Limburg aan jeugdigen, in hun vrije tijd mogelijkheden te bieden tot ontspanning en ontplooiing met behulp van daartoe opgeleide leiders en leidsers en het behartigen van de belangen van de plaatselijke afdelingen en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zjidelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
    -  het stimuleren en organiseren van kadertrainingen ten behoeve van vrijwilligers leiders en leidsters;
    -  het scheppen van gunstige voorwaarden tot het in groepsverband realiseren van gevarieerde spelmogelijkheden en activiteiten voor genoemde jeugdigen zowel op provinciaal, districts- en plaatselijk niveau;
    -  het samenstellen van groepsverbanden en/of werkgroepen;
    -  het verzorgen van publicaties en uitgaven;
    -  het zonodig samenwerken met andere organisaties of instellingen die een gelijksoortig doel nastreven.

De hoofdlijnen van het actuele beleidsplan;

Zie werkplan 2017-2020. Klik hier.

Bestuurssamenstelling, het beloningsbeleid van de instelling en de namen van de bestuurders:

Voorzitter:  Lambert Leenders
Vice-voorzitter:  Paul Wessels
Penningmeester:  Paul Jacobs
Secretaris:  -

bestuursleden algemeen: John Grutters, Eric Geuyen, Robert Aarts, Sander Keizer
beloningsbeleid: alle bestuursleden zijn vrijwilliger

Download hieronder de notulen van de bestuursbijeenkomsten van 2017:
Notulen AB bijeenkomst 16 maart 2017
Notulen AB bijeenkomst 6 april 2017
Notulen AB bijeenkomst 22 juni 2017
Notulen AB bijeenkomst 3 oktober 2017
Notulen AB bijeenkomst 6 december 2017

Een actueel verslag van de uitgeoefende activiteit of activiteiten van de instelling;

Download het cijfermatig jaarverslag van 2017
Download hier het uitgebreide jaarverslag van 2017

De balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling dan wel, indien het instellingen betreft die niet actief geld of goederen werven onder derden en die het aan hen ter beschikking staande vermogen of de opbrengsten daarvan uitsluitend of nagenoeg uitsluitend besteden ten behoeve van hun doelstelling (zuivere vermogensfondsen) of indien het kerkgenootschappen alsmede hun zelfstandige onderdelen en lichamen waarin zij zijn verenigd betreft, de staat van baten en lasten (resultatenrekening) en een overzicht van de voorgenomen bestedingen, met toelichting.

Zie financieel jaarverslag 2017. Klik hier.
 
De informatie uit de voorgaande bullet moet telkens binnen zes maanden na afloop van het boekjaar openbaar gemaakt.

zoeken in deze site

logo 2015 provincie limburg

ANBI

inveiligehanden

veiligheidsvignet